Office Staff

Sandy Guy, Secretary

Sandy Guy, Secretary

sandy.guy@whitecoschools.net
Scott O'Dell, SRO Officer

Scott O'Dell, SRO Officer

scott.odell@whitecoschools.net
Lindsey Tollison, School Nurse

Lindsey Tollison, School Nurse

lindsey.tollison@whitecoschools.net